НОВИНИ | АРХИВ | ГЕОФИЗИЧНИ СИСТЕМИ | ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
 

ГеоТроникс СТЦ извършва НЕДЕСТРУКТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ с металлокатори, металдетектори, VLF, MFEM, GPR и др. геофизични системи.

Ние разполагаме със следните геофизични системи:

Георадари: SIR 20, SIR 2K, /антени 900 MHz, 400 Mhz, 300 Mhz, 200 MHz, 75 MHz/

Мултичестотни EM: GEM 2, GEM 2T, GEM 2H

Резистивиметрични: TerRes I

Металдетектори: PS II, GP 6500, Explorer II и др.

 

ГЕОРАДАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ GPR - ГАЛЕРИЯ

 

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ MFEM - ГАЛЕРИЯ

 

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

ИНЖЕНЕРНИ

Картиране и локализиране на:

- празнини и дефекти в структури;

- дебелина на настилки, фундаменти и др.;

- арматури, колони и др. носещи конструкции;

- изтъняване, изкривяване и други видове износване на настилки, фундаменти и др.;

- вградени елементи и системи в конструкции и структури.

Недеструктивно изследване, оценяване и мониторинг на настилки, площадки, фундаменти, плочи, крепежни и носещи конструкции и др. структури.

 

КОМУНИКАЦИИ

Картиране и локализиране на:

- заровени и зазидани тръби, кабели, канали, тунели и др.;

- подводни тръби, кабели, тунели и др.;

- течове по тръбопроводи (водни, газови и др.).

Недеструктивно изследване, оценяване и мониторинг на всички видове комуникации.

 

ТРАНСПОРТ

Картиране и локализиране на:

- пукнатини, пропадания, празнини и др. дефекти в основата и настилката на пътища, писти, Ж.П. линии и др. съоръжения;

- пукнатини, пропадания, празнини и др. дефекти в тунели и тунелни конструкции;

- изтънявания, изкривявания, пукнатини, празнини и др. дефекти в мостове и мостови конструкции.

Недеструктивно изследване, оценяване и мониторинг на пътища, писти, Ж.П. линии, тунели, мостове и др. съоръжения.

 

ОКОЛНА СРЕДА

Картиране и локализиране на:

- течове, разливи и др. интрузии на замърсители;

- заровени, зазидани и потопени опасни отпадъци;

- подземни резервоари и хранилища на замърсители;

- Защитени природни обекти.

Недеструктивно изследване, оценяване и мониторинг състоянието на замърсени терени, подпочвени води, резервоари и хранилища на опасни отпадъци, и Защитени природни обекти.

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИ

Картиране на:

- основната скала;

- седименти;

- подводни седименти;

- почви;

- водни хоризонти;

- дъна на езера и реки;

- карстови образувания (каверни, въртопи и др.);

- пропадания, разседи, свлачища и др.;

- ледници.

Изследване, оценяване и мониторинг на геоложките и хидрогеоложките условия.

 

МИННИ

Картиране и локализиране на:

- въглищни пластове;

- златни залежи;

- солни залежи;

- боксити;

- опасни зони в открити рудници и миннни галерии.

Изследване, оценяване и мониторинг на находищата и опасните зони.

 

ВОЕННИ

Картиране и локализиране на:

- кабели, тръбопроводи, тунели и др. комуникации;

- каверни, въртопи, пещери, бункери и др.;

- противопехотни и противотанкови мини;

- неексплоадирали снаряди;

- дефекти в пътища, писти, мостове, тунели, бункери, полигони и др.;

- разузнаване и контрамерки.

 

АРХЕОЛОЖКИ

Картиране и локализиране на:

- гробове, гробници, тунели, стени. огнища и пр. останки;

- културни слоеве и археологически обекти.

Недеструктивно изследване, оценяване и мониторинг на археологически обекти и Паметници на културата.

 

СЪДЕБНИ

Картиране и локализиране на:

- единични и масови гробове;

- заровени, зазидани и скрити по друг начин оръжия, боеприпаси, опасни вещества и др.

Недеструктиво изследване и оценяване на обекти, предмет на съдебно разследване.

 

За ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ сме в състояние да подсигурим необходимите ситеми за извършване на КОМПЛЕКСНИ ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©